fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekter gående. De fleste prosjektene har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

Felles Kommunal Journal (FKJ)

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Lillestrøm Helsenettverk

Ambisjonen for nettverket er å styrke Lillestrømsregionen som en attraktiv region for forsking, innovasjon og næringsutvikling på nye helsetjenester og helseprodukter. Dette ved å bringe helsetjenesten, utdannings- og forskningsmiljøene og helsenæringen sammen skal prosjektet bidra til utvikling av nye og bedre løsninger som kommer brukerne til gode samtidig som det skaper nye arbeidsplasser i regionen.

EU Advisor

EU Adviser er et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge med det store formålet å øke mobilisering, deltakelse og suksess for klyngene og klyngemedlemmene i søknader om EU-midler.

HelseHub

HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.

Health Tech Nordic

HealthTech Nordic er det største fellesskapet for helseteknologiselskaper i Norden. Medlemsbedriftene tilbyr en rekke helseteknologiske løsninger i verdensklasse, som vil styrke den enkelte, pasienter så vel som fagpersoner. Vi står overfor et paradigmeskifte som vil gi oss nye og bedre måter å både gi og motta helsetjenester på.

SMILE

SMILE – SMart Inclusive Living Environments (SLE) vil med nye e-helseløsninger muliggjøre aldring i eget hjem.

Se mer