fbpx

Verdibaserte helsetjenester – ressursgruppe

Norway Health Tech har opprettet en ressursgruppe for verdibaserte helsetjenester (VBH) . Målet med gruppen er å inspirere til nye måter å måle helsegevinster på, som setter pasienten i sentrum. Gruppen jobber med innspill til høringer, konferanser og debatter.

Medlemmer av gruppen:

Gunnar Mørne, Medtronic

Kristin Krogsrud, Roche

Kjetil Istad, Rud Pedersen

Nis Johannsen, Helse Sør-Øst

Kim Mugaas, Checkware

Tove Ofstad, Roche

Ellen Cathrine Andersen, Senscom

Joachim Vie, Norse Feedback

Benedicte Eilertsen, Novartis

Stine Bergliot Høibak-Nissen, Kreftforeningen

Jonas Carsten Jeppesen, Zyberia

Dag Ausen, DNV Imatis

 

Begrepet value-based healthcare ble i sin tid popularisert av Michael E. Porter og Elizabeth Teisberg i boken «Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results» fra 2006. Målet med verdibaserte helsetjenester er å maksimere verdi for pasienten. Måleenheter for verdibaserte helsetjenester fokuserer på å evaluere resultatene av medisinsk behandling i forhold til kostnadene som påløper for å oppnå disse resultatene. Eksempler på måleenheter som ofte brukes:

  • Pasientutfall: Dette inkluderer både kliniske resultatmål (som overlevelsesrater og funksjon) og pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) som måler pasientens opplevde helsestatus, livskvalitet og tilfredshet med behandlingen.
  • Kostnadseffektivitet: Analyse av kostnadene relatert til spesifikke behandlinger eller intervensjoner i forhold til helsegevinster, ofte uttrykt som kostnad per kvalitetsjustert leveår (QALY).
  • Pasientsikkerhet:  Måling av frekvensen av medisinske feil, infeksjoner oppnådd i helseinstitusjoner, og andre komplikasjoner som kan unngås med høyere kvalitet og sikkerhet i behandlingen.
  • Pasienttilfredshet og opplevelse: Målinger som samler inn pasientenes oppfatninger om deres omsorg og behandling, inkludert kommunikasjon med helsepersonell, respekt for pasientpreferanser, og samlet tilfredshet med omsorgen de mottar. Tilgjengelighet og rettidighet av omsorg:  Tiden det tar for en pasient å motta nødvendig behandling etter identifisering av et helseproblem, noe som kan ha betydelig innvirkning på helseutfallene.
  • Bruk av helsetjenester: Inkluderer mål på hvor effektivt helsetjenester leveres og brukes, som antall gjeninnleggelser, besøk til akuttavdelinger, og bruk av forebyggende tjenester.
  • Langsiktige helseutfall: Dette kan inkludere mål på langvarig overlevelse, kronisk sykdomsforvaltning, og forebygging av langsiktige komplikasjoner.

Ved å måle disse og andre relevante faktorer, kan helsevesenet bedre forstå hvordan man kan levere omsorg som maksimerer verdien for pasienter ved å forbedre helseutfallene samtidig som man kontrollerer eller reduserer kostnadene.

Noen kilder:

Value-Based Health Care at an Inflection Point: A Global Agenda for the Next Decade (feb 2023)

Menon (og Roche) sin rapport: kap 4: Inn i fremtiden – med fokus på verdi for pasienten

Verdens nest beste sykehus om VBHC

Accelerating the pace of value-based transformation for more resilient and sustainable healthcare (nov 2022)

Value-based healthcare: is it the way forward? This article examines the strengths and limitations of value-based healthcare and its application in the UK context.

På tide med value-based healthcare i norsk helsetjeneste

 En introduksjon til  forløpsbasert finansiering (Mjåseth et al i Legeforeningens tidsskrift)