fbpx

Menon-rapport: Norway Health Tech er best på internasjonalisering

  • More news on Norway Health Tech

Norway Health Tech scorer best blant 19 klynger på internasjonale relasjoner og eksportmuligheter. Det viser en ny rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag av Innovasjon Norge.

Rapporten viser at 68 prosent av medlemmene i Norway Health Tech oppgir at de får store gevinster gjennom klyngens internasjonale aktiviteter. Det er høyest av samtlige klynger som er undersøkt. For de 19 klyngene sett under ett er det i snitt kun 37 prosent av medlemmene som er helt eller delvis enig i at klyngeprosjektet gir internasjonale relasjoner som medlemmene ellers ikke ville ha fått.

– Dette er svært gledelige tall, og viser at vi treffer godt med våre internasjonale programmer. Nå som helse er blitt utropt som en av Regjeringens nye eksportsatsinger, er vi godt posisjonert til å fortsette satsingen på internasjonalisering de neste årene, sier daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli.

 

Finslipte eksport-programmer

Eksport og internasjonalisering er komplekst, ikke minst innen helse, der reguleringer og incentivordninger kan være svært ulike fra land til land. Det å bygge relevante nettverk og identifisere effektive møteplasser, er viktig. Gjennom mange år har Norway Health Tech gjort seg erfaringer og bygget et dedikert team som har bedret tilgangen til internasjonale markeder. Dette arbeidet har klyngen kunnet prioritere, blant annet takket være støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

– Vi har de siste årene jobbet målrettet og strukturert mot nøkkelmarkeder i Europa, USA og Sørøst-Asia, som våre medlemmer har pekt ut som viktige fokusområder. Våre eksport-programmer har blitt mer finslipt ettersom vi har fått mer erfaring og større nettverk. Nå begynner vi for alvor å se effektene av dette arbeidet, gjennom at flere av våre medlemmer nå lykkes i disse markedene, sier leder for internasjonalisering i Norway Health Tech, Trine Radmann.

 

Ressursgrupper og klyngesamarbeid

Som et ledd i det internasjonale arbeidet har Norway Health Tech opprettet ressursgrupper for de ulike markedene hvor selskapene møtes og utveksler erfaringer, deriblant Tyskland og Storbritannia.

Her kan du lese mer om noen av Norway Health Tech sine internasjonale programmer og aktiviteter:

Norway Health Tech inngikk nylig et samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster for ytterligere å styrke tilgangen til det internasjonale markedet.

 

Bakgrunn:

Klyngeprogrammet (NIC) skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Klyngeprogrammet har tre formål:

  • Øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet
  • Forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
  • Øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer regionalt og nasjonalt

Til sammen har dette resultert i evalueringer av 19 klynger og spørreundersøkelsesdata fra til sammen 700 medlemmer i disse klyngene. I tillegg har det blitt gjennomført mer enn 150 dybdeintervjuer med både medlemmer og klyngeadministrasjonene.

Oppdragsgiver, Innovasjon Norge, har formulert tre spørsmål som skal besvares i evalueringene:

  • Hvorvidt klyngen så langt har nådd sine mål og oppnådd de ønskede resultater og effekter gjennom aktivitetene som er blitt gjennomført i regi av klyngen.
  • Hvorvidt klyngens aktiviteter, resultater og effekter har bidratt til klyngeprogrammets overordnete mål da klyngen ble tatt opp i programmet.
  • I hvilken grad klyngenes aktiviteter og klyngeprogrammets bidrag har vært årsaken til de eventuelle dokumenterte resultatene og effektene.

 

More articles
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024
Starter eksportgruppe for Sverige
22.03.2024
Fra cyber til sykkel: Her er våre nye medlemmer!
19.03.2024
Europas største sykehus-kjede til Oslo: Stor interesse for norsk helseteknologi i Tyskland
17.03.2024