fbpx

Går sammen om å skape en superklynge innen helse

  • More news on Norway Health Tech

I et høringsinnspill til Stortinget går de fire helseklyngene sammen om å skape en superklynge innen helse.

Høringen fant sted 16. april, og handlet om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 (Meld. St. 9, 2023-2024) – vår felles helsetjeneste.

I innspillet skriver de fire klyngelederne: “Klyngene er godt posisjonert for å bidra med 530 medlemmer i hele Norge; bedrifter, kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og investorer.”

Det er de fire nasjonale helseklyngene Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster og Oslo Cancer Cluster som står bak høringsinnspillet. Klyngenes rolle er å bygge sterkere økosystem innen helse som forsterker offentlig-privat samarbeid og gode vekstvilkår for helsenæringen innen klyngenes ulike nedslagsfelt.

Fra øverst til venstre: Ketil Widerberg (Oslo Cancer Cluster), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster) og Hanne Mette Dyrlie Kristensen (The Life Science Cluster).

 

Trenger et tydelig signal

Innspillet er i tråd med Regjeringens eget “Veikart for helsenæringen” der det heter at “klyngene støtter og utvikler privat og offentlig samarbeid, og har solide internasjonale nettverk. Klyngene samarbeider godt og vurderer å danne en heldekkende «superklynge»”.

– ­Veikartet peker på klyngene, men vi trenger et tydelig signal om Stortinget og regjeringen ønsker en videre satsing fra de fire klyngene – det har vi begrunnet og foreslått i vårt innspill til komiteen. sier daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli.

Klyngelederne mener at Stortinget i sin innstilling til Nasjonal helse- og samordningsplan bør ha med følgende formulering: Stortinget ber regjeringen legge opp til en videre, langsiktig og forsterket finansiering som sikrer at en superklynge innen helse kan gi et bedre og mer samordnet bidrag til helsetjenestene og helseindustrien i Norge.

– Helseklyngene samarbeider i dag om de store problemstillingene innen helsenæring, som finansiering, eksport og digitalisering. Med et superklyngesamarbeid kan vi ta dette til neste nivå, og samtidig fokusere på å videreutvikle det unike innovasjonspotensialet i Oslo Cancer Cluster, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster legger vekt på at en superklynge vil øke farten i omstillingen:

– Vi må få fart på digitaliseringen i helsetjenestene, og det offentlige private partnerskapet klyngene har etablert spiller en viktig rolle her, sier han.

 

 

Verdiene de kan skape

Klyngene har sammen med Menon Economics utformet et dokument som går i dybden på verdiene de kan skape. Her kommer det blant annet fram at “helseindustrien bidrar til økt kvalitet i helsevesenet gjennom innovasjon, teknologi og nye metoder, og til reduserte utgifter til helse og omsorg ved å øke produktiviteten, forhindre sykdom eller redusere behovet for kostbar innleggelse. Økt kvalitet og produktivitet i helsevesenet er ekstremt viktig for Norge, fordi det allerede jobber 390 000 personer i helsevesenet, og fordi SSBs prognoser tilsier at antallet vil øke 760 000 personer i 2060 hvis vi ikke lykkes med å øke produktiviteten.”

Videre står det om klyngene at:

“Medlemmene i de fire klyngene er lokalisert over hele landet og dekker hele verdikjeden fra forskning, via produksjon av legemidler, medisinsk utstyr og e-helseprodukter, til helse- og omsorgstjenester – innenfor alle større sykdomsgrupper. Klyngeorganisasjonene er verktøy for medlemmenes felles behov; de er kollektive handlingsagenter.”

Ønsker offentlig-privat finansiering

I høringsinnspillet til Stortinget skriver klyngelederne:

“Våre møteplasser skaper koblinger og bygger tillit, vi sørger for infrastruktur og utstyr for testing og utvikling og gjør bedriftene rustet til å svare på både nasjonale og internasjonale behov, og derigjennom også bygge eksportindustri. Mange av bedriftene er allerede tett koblet på globale markeder, og vår jobb er også å skape flere gjennombrudd for norsk eksport. Potensialet er stort, og med riktig finansiering vil dette arbeidet kunne gjøres med større hastighet og i større omfang enn det som gjøres i dag. Resultatet vil være flere gode løsninger.”

Det felles utgangspunktet for et superklyngesamarbeid er fire modne klynger innen helseteknologi og livsvitenskap, som gjennom nærmere to tiår har produsert resultater gjennom nye løsninger til helse-Norge, og mer eksport og nye arbeidsplasser i industrien. Klyngene er i høringsinnspillet også enige om en levedyktig videre finansiering:

“Vårt neste steg handler om samordnet innsats for mer effektivt å bidra for våre medlemmer basert på den dybdeinnsikten og spesialiseringen vi har faglig, teknologisk og inn mot ulike sektorområder. Skal vi lykkes, må det fortsatt være et forpliktende offentlig og privat samarbeid, også når det gjelder finansiering. Det vil i praksis si at vår finansiering bør komme 50% fra offentlige og 50% fra privat.”

“Stortingsmeldingen fremhever digitalisering og teknologiutvikling som viktig for å løse utfordringene, og det blir vist til som viktig å «Gjøre det enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester». Stortingsmeldingen peker også helt riktig på viktigheten av testing og utvikling av ny teknologi for bedre helsetjenester realisert raskere og enklere. Som meldingen viser: Lykkes vi ikke med digitalisering, vil vi få et bemanningsproblem og utfordringer med kvalitet i tjenestene”.

“Klyngene representerer hele økosystemet. Vi har med oss pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner og sykehus som skal ta nye løsninger i bruk – og har med oss universitetene og forskningsmiljøene som sammen med bedrifter og investorer gjør ideer til nye løsninger.”

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024