fbpx

Nasjonalt senter for e-helseforskning

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Stein Olav Skrøvseth

Telefon

958 05 841

Adresse

PB 35, 9038 Tromsø

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016. Det nye forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet.

Senteret skal være et virkemiddel for å realisere de politiske målsetningene beskrevet i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og brukerinformasjon
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, forvaltning og forskning

Forskningssenteret er forpliktet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet til å jobbe med prosjekter av nasjonal karakter og interesse. Sammen med Direktoratet for e-helse har senteret definert en rekke prosjekter som er forankret i Nasjonalt e-helsestyre og dermed hos de som eier og er ansvarlige for helsetjenestene; kommuner, helseforetak og myndighetene.

Senterets ambisjon er å være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent på forskning og utredning innen satsingsområdene

  • pasientjournalen som fremtidens e-helseverktøy
  • helhetlige helse- og omsorgstjenester
  • personlige systemer og velferdsteknologi
  • helsedata og analyse