fbpx

Norse Feedback

Solution Provider

Norse Feedback AS

Kontaktinformasjon

Joachim Vie

Telefon

+47 901 94 300

Regulatory Status

GDPR and the Norwegian "Sikkerhetsnormen" compliant

Norse Feedback er et datadrevet analyseverktøy for kartlegging av pasienters symptom, problem- og ressursområder, basert på sanntids-data fra pasienter. Prototypen er utviklet basert på betydelig forskning og klinisk praksis innen psykisk helse.

Slik virker det: Pasient får i forkant av samtaletime tilsendt en lenke (automatisert) til sin kartlegging og svarer via telefon, nettbrett el. Spørsmålene en får avhenger av hva man fortløpende svarer på triggerspørsmålene, som skal avdekke symptom, problem- og ressursområdene til den enkelte. Algoritmen som ligger til grunn baserer seg på forskningsbaserte terskelverdier, som avgjør om noe er klinisk relevant eller ikke. Spørsmålene vil derfor oppleves meningsfulle for den enkelte pasient gjennomgående i et behandlingsforløp.

Helsepersonnel får tilgang til en interaktiv rapport som grafisk viser hva pasienten har svart nå, og tidligere, med varsling på viktige områder. På den måten kan behandler se hva som har effekt og ikke. I tillegg svarer pasienten ut spørsmål knyttet til behov i behandlingen, og hvorvidt en oppnår en god relasjon til sin behandler. Dette er den viktigste predikatoren for behandlingsutfall. Bredden i Norse gjør at helsepersonnel får en helhetlig oversikt over mange relevante faktorer som påvirker den mentale helsen. I tillegg varsles generell alvorlighet og selvmordsfare, basert på pasientens svar.

Når helsepersonnell får tilgang til denne informasjonen allerede ved mottak av pasient, sparer man verdifull tid på informasjonsinnhenting og kan tilby riktig hjelp til rett tid. I et behandlingsforløp vil behandler justere behandlingen til det som gir best effekt. Pasient opplever å bli hørt og ev. få synliggjort frem- og tilbakegang. Med sanntids-data kan ledelsen i helsetjenesten på aggregert nivå hente data som synliggjør forbedringsområder, til beste for pasienter og behandlere. Tenker man stort, kan dette løftes nasjonalt og globalt som indikator for psykisk helse mm.

Norse er relevant også for andre avdelinger og helsefelt (eks. kreftavdelinger, smerteklinikker), og får jevnlig forespørsler rundt dette.

Norse er verdens første kliniske tilbakemeldingsverktøy innen psykisk helse – og er basert på tung akademisk forskning. Annethvert år revideres Norse kvalitativt i samarbeid med klinikere, pasienter og kvantitativt gjennom statistisk analyse.

Norse leveres som en webapplikasjon med nivå 4 pålogging for behandlere, og kjører i en privat skyløsning på fysiske servere som Norse eier, og som driftes av Atea i Bergen.

I løpet av livet vil halvparten av oss få en psykisk plage. De som rammes av psykiske lidelser dør 12-15 år før gjennomsnittet. Den årlige samfunnskostnaden av psykiske lidelser er anslått til ca 300 milliarder kroner. Det er fastslått at behandlingstilbudet man får innen pyskisk helse varierer på tvers av kommuner og helseforetak. De økonomiske og menneskelige kostnadene av psykisk uhelse er enorme. Løsningen som foreslås er som regel mer penger til flere behandlere. Norse representerer en mer helhetlig og skalerbar løsning.

Forskningen og utviklingen av Norse ble gjort av to psykologer som opplevde og identifiserte problemer i sin arbeidshverdag: En mangel på strukturerte data som kunne forklare hvorfor pasienter over tid måtte tilbake til behandling (svingdør-pasienter). Mangel på strukturerte data som kunne si noe om hvorvidt behandlingen deres hadde en effekt, der og da. Pasienter som fant det utfordrende å kommunisere egne problemer, og tiden man måtte bruke på å avdekke det som var viktigst for pasienten. Norse er en løsning på disse utfordringene. Norse ble nevnt spesifikt av Helseminster Bent Høie i den nasjonale sykehustalen 2019, nettopp som en viktig innovasjon som kan løfte pasientstemmen i behandlingen for å gi mer presis oppfølging. Innen psykisk helse har IKT investeringene vært fraværende. Til nå har digitalisering innen psykisk helse handlet om å digitalisere gamle validerte kartlegginger. Norse er utelukkende bygd for å være digitalt, og er en slående kombinasjon av nytenkende forskning og teknologiutvikling innen et svært krevende felt – som ikke har fasitsvar. Norse er aldri ferdig utviklet, verken teknologisk eller klinisk.