fbpx

Seks Norway Health Tech-medlemmer tildeles BIA-midler fra Forskningsrådet

  • More news on Norway Health Tech

141 bedrifter får til sammen over én milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Over 40 prosent av disse økonomiske midlene kjøres gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA-programmet). Det er seks medlemsbedrifter i Norway Health Tech som nå er i forhandlinger om millionstøtte etter å ha fått godkjent sine BIA-søknader.

 

BIA skal hjelpe de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden av norsk næringsliv med midler. Målet er å bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter. Programmet retter seg mot bedrifter i Norge som er motiverte til å gjennomføre krevende FoU-prosjekter for å gjennomføre innovasjon, både når det gjelder oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv og fornyelse av det etablerte. Tilbudet supplerer områder der norske bedrifter ikke har andre muligheter innenfor Forskningsrådets øvrige portefølje av program og virkemidler.

ODI Medical er et tidlig fase gründerselskap med kun to ansatte, som er i ferd med å motta midler gjennom BIA-programmet.

Allerede ved inngangen av 2016 mottok den norske virksomheten 7,4 millioner kroner i offentlig støtte gjennom programmet FORNY2020. Prosjektet heter «Oxygen Delivery Index – an optical biomarker for bedside diagnosis of circulatory failure» og skal gjennom avansert teknologi kartlegge sirkulasjonssvikt hos pasienter ved sykehussenger verden over.

ODI har både Oslo Universitetsssykehus og Universitetet i Linköping som samarbeidspartnere. Enda viktigere er det at de inngått et unikt samarbeid med to av verdens største og viktigste hjerteklinikker; Cleveland Clinic og Massachusetts General Hospital (Harvards eget sykehus).

CEO of ODI Medical Svein-Erik Måsøy

Den nye støtten gjennom BIA gir en tilførsel til selskapet på totalt 11.9 MNOK. Prosjektet har en total budsjettramme på 29.7 MNOK over tre år.

– BIA-støtten fra Norges Forskningsråd er en svært viktig bekreftelse og uavhengig anerkjennelse av konseptet vi satser på, og våre planer fremover, sier Svein-Erik Måsøy som er daglig leder i selskapet. Han mener også det er en bekreftelse på at de har valgt de rette samarbeidspartnerne blant noen av verdens mest kjente klinikker, som sammen med OUS og New York Langone Medical Hospital er ODIs kliniske partnere i dette prosjektet.

– Med BIA-støtten forbereder vi oss på lansere et dispruptivt diagnosekonsept basert på undersøkelser av kroppens alle minste blodårer via huden. Dette kan hjelpe en betydelig gruppe pasienter som lider av sirkulasjonssvikt, blant annet pasienter med akutt og kronisk hjertesvikt, mener han.

Måsøy sier det er en forutsetning for tildelingen at de kommer i havn med kontraktsforhandlingene med Forskningsrådet. Han regner med at dette går i orden.

160 BIA-søknader

I alle ordningene, inkludert BIA, BIONÆR, CLIMIT, DEMO 2000, ENERGIX, HAVBRUK, MARINFORSK, MAROFF, NANO2021 og PETROMAKS 2, blir det til sammen delt ut gigantsummen 1128 millioner kroner i 2018. Ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet omfatter disse alt fra ny behandling for barn med Føllings sykdom til identifisering av enkeltlaks i laksemerder og klimatilpassede solbær, rips og stikkelsbær.

– Her skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter både mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning vil skape store verdier, og noen vil til og med kunne redde liv, sier forskningsminister Iselin Nybø i meldingen.

Når det gjelder BIA har 483 millioner kroner blitt fordelt i 2018. 160 søknader konkurrerte om disse midlene, og 46 søkere et blitt invitert til forhandlingsbordet for kontraktinngåelse.

SoftOx og Oncoinvent har fått milliontildelinger gjennom BIA

SoftOx Solutions AS er et skandinavisk medtech-selskap etablert i 2012 som er medlem av Norway Health Tech. Etter år med forskning og produktutvikling har SoftOx, sammen med ledende nordiske fagmiljøer, utviklet en unik antiseptisk teknologi som i prekliniske studier gir svært lovende resultater for fjerning av biofilm infeksjoner. Biofilm anslås å finnes i mer enn 80 prosent av kroniske sår og hindrer normal sårheling.

From SoftOxSolutions: Hans Petter Grette – Business Development and Marketing Director, Geir H. Almås- CEO, Glenn Gundersen – Director Medical Affairs

Business Development & Marketing Director Hans Petter Grette opplyser at de skal få tildelt 16 millioner kroner over fire år gjennom BIA-programmet. Selskapet har tidligere fått markedsavklaringsstøtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn fra Forskningsrådet

– Både midlene og den faglige anerkjennelsen som Forskningsrådet gir oss, betyr veldig mye for SoftOx og vår videre utvikling, forteller han. Den endelig kontrakten med Forskningsrådet vil bli utferdiget i april.

I tillegg til ODI Medical og SoftOx Solutions, har Norway Health Tech-medlemmene Telenor Norge, Mode Sensors, SpinChip Diagnostics og Oncoinvent fått napp.

Oncoinvent har én gang tidligere fått tildelt midler fra BIA-programmet, men har eller ikke mottatt offentlige penger.

– Støtten fra BIA-programmet er av veldig stor betydning for oss. Den gir oss en klar anerkjennelse av kvaliteten på utviklingsprogrammet vårt. Den motiverer og inspirerer til videre innsats, sier CFO Ole Peter Nordby i selskapet. Han forklarer at det utgjør en betydelig finansiell støtte for virksomheten. Oncoinvent presenterte et utviklingsprogram med en total kostnadsramme på over 40 millioner kroner. Forskningsrådet har forpliktet seg til en støtte på fire millioner pr. år.

– Dette bidrar til å forlenge perioden vi kan konsentrere oss om å gjennomføre utviklingsprogrammet for Radspherin og nå våre målsettinger. I løpet av de tre årene eller mer vi har denne støtten, håper vi å kunne vise at Radspherin gir pasienter med spredning av kreft til bukhulen et bedre og lengre liv. Støtten skal være med å frembringe kliniske resultater. Vårt forsknings- og utviklingsarbeid er helt entydig pasientrettet og har allerede fått en god mottakelse hos klinikere her i Norge og internasjonalt, sier finansdirektøren som ser frem til å kunne gå inn i forhandlinger med Forskningsrådet og kunne rapportere resultatene av disse når de er mål en gang i andre kvartal.

Flere finansieringsordninger er tilgjengelige

FORREGION er et annet program som skal skal bidra til å øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i det norske næringslivet. Det er en forkortelse av Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i regionene. Trine Radmann i Norway Health Tech har erfaring med forprosjekter i FORREGION-ordningen. Dette er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Aktivitetene er forberedende forskning/utredning og andre tiltak for å utarbeide et hovedprosjekt. Bedriftene som søker må ha ambisjoner om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektene skal helst være forberedelser til å søke andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN. – Selskapene skal ikke ha mottatt en stor andel FoU tidligere. De må finne forskningspartnerne selv og hos denne institusjonen må det være en prosjektleder. Maks støttebeløp er 200.000 kroner, og vi lyser ut FORREGION-midlene 1. mars. Fristen for å søke er 9. april, forteller hun.

For bedrifter som er medlem av Norway Health Tech kan det være en nyttig prosess, selv om ikke pengestøtten er så stor. – De som har mottatt midler gjennom Norway Health Techs opplegg med FORREGION tidligere, har fått testet ut innovasjonen sin i et forskningsmiljø. For mange har det vært det første møtet med sjekk om businesscasen fungerer. Det er ikke et krav at man må være medlem av klyngen for å søke og motta midler, selv om det kan være en fordel.

More articles
External Media
Biomarkørene – krumtappene i kreftbehandlingen
14.06.2021
Skal forbedre oppfølgingen av pasienter med flere kroniske sykdommer
01.06.2021
External Media
Smart agent skal gi bedre alderdom
27.05.2021
Stort potensial for eksport av helseindustri
20.05.2021