Helseklyngen

Kontaktinformasjon

Svein Pettersen

Telefon

907 57 614

Adresse

Sentervegen 4, 2953 Beitostølen

Helse­klyngen er en idéell forening og et for­ma­li­sert klynge­sam­ar­beid mellom til­by­dere til spe­sia­list­helse­tje­nesten og NAV. Klyngen har i 5 år vært en del av det nasjo­nale klynge­ut­vik­lings­pro­grammet Arena — i regi av Inno­va­sjon Norge, Norges Forsk­ningsråd og SIVA.

De aktive virk­som­he­tene er p.t  Beito­stølen Helse­sport­senter, Fekjær Psy­kiatriske senter, Riisby Behand­lings­senter og Valdres Kom­pe­tanse­vekst. I til­legg sam­ar­beider vi på pro­sjekt­basis og enkeltvis med en rekke nasjonale og internasjonale aktører og miljøer.

Helseklyngen er en arena for kompetanseutveksling, forskning, utviklig og utprøving.

Helseklyngen bidrar grunnleggende sett og som en del av vårt samfunnsansvar til å skape god helse. Videre bidrar videre til verdiskaping hos medlemmene. Medlemmenes og foreningens virksomhet er tuftet på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder og utøves iht gjeldende norske lover og forskrifter