fbpx

Bliksund AS

Digital health — eHealth (ICT) — IT/ Saas —

Kontaktinformasjon

Janne T. Morstøl

Telefon

+4740007800

Mobil

+4795196224

Adresse

Arendalsveien 25, 4878 Grimstad

Ansatte

30

Etablert

2010

Vi hjelper de som hjelper.

Når alarmen går teller hvert sekund. Informasjonen som sendes og deles mellom ulike avdelinger må være presis og kjapp. Det kan redde liv. Med bred erfaring fra nødetatene vet vi hva som kreves og hvilke utfordringer nødetatene møter. Vi jobber hver dag for å hjelpe de som hjelper. For å sikre god informasjonsflyt og livsviktig kommunikasjon digitalt.

Bliksund digitaliserer hverdagen for beredskaps- og helsearbeidere – nasjonalt og internasjonalt. Løsningene gir kontroll, flyt og oversikt – både i arbeidshverdagen og akutte situasjoner. Alt på samme plattform, skybasert og med tilgang også i områder uten dekning.

EWA er vår elektronisk journal-løsning utviklet sammen med helsearbeidere, som er valgt for hele Norge. Journalen sikrer en sømløs kommunikasjonsflyt mellom AMK-sentral, ambulanse, og akuttmottak eller legevakt. All data registreres sammen med målinger fra det medisinske utstyret og overføres i sanntid til mottakssted. Dette gir mottaket oppdatert informasjon om pasienten. Slik kan de forberede seg, og ambulansepersonellet kan bruke tid sin på å hjelpe.

GRID er vår skybasert programvareløsning for beredskaps- og helsearbeidere som bidrar til helhetlig oversikt over ressurser, utstyr og prosesser. GRID forenkler kommunikasjonen i hverdagen og letter rapporteringsarbeidet.

Helping the helpers.

When the alarm goes off, every second counts. The information shared between different departments must be precise and fast. It can save lives. With broad experience from the emergency services, we know the requirements and the challenges the emergency services face. We work every day to help those who help. To ensure good information flow and vital digital communication.

Bliksund ensures digital transformation for emergency and health workers – nationally and internationally. The solutions provide control, flow and overview – both in everyday work and acute situations. All on the same platform, cloud-based and with access even in areas without coverage.

EWA is our electronic Patient Care Reporting (ePCR) solution for prehospital use developed in cooperation with health workers, which has been selected for Norway. The solution ensures a seamless flow of communication between the dispatch center, ambulance, and emergency department. All data is registered together with measurements from the medical equipment and transmitted in real time to the reception location. This gives the reception updated information about the patient. This allows them to prepare while the ambulance personnel can spend their time helping.

GRID is our cloud-based software solution for emergency and health workers that contributes to a comprehensive overview of resources, equipment and processes. GRID simplifies communication in everyday life and facilitates reporting.